Vol137巨乳女神李可可居家床上秀翘臀屁沟火辣诱惑41P李可可模范学院

Vol137巨乳女神李可可居家床上秀翘臀屁沟火辣诱惑41P李可可模范学院

推之霉疮便毒,利西泰谓发于外肾横骨上,亦秽毒入于任脉之病。【注】阳维之脉,起于足太阳经外踝之下金门穴也。

【注】冲脉起于足阳明,并于足少阴腹气之街,侠脐中行左右五分,而上行自少腹下尖阴上横骨穴,从横骨穴上行大赫、气穴、四满、中注、肓俞、商曲、石关、阴都、通谷、幽门等共十一穴,每穴上行相去各一寸,中行左右各五分。惟言睾丸有小体,岂因此而误耶?

何今世不用于女科而视为升散药,不问邪之在气在血,往往乱投,误人不浅。比之养成寇患,的是确喻。

夫子曰∶好仁不好学。治疫专用大剂石膏,晓岚先生目击其技之神,加载《阅微草堂笔记》。

动脉应手,病者有此脉生,无此脉者死。其有一支者,不上会于颠,但从目下颊里环唇内。

《金鉴》云∶男子巅顶骨三叉缝,女人十字缝,是骨形不同也。爰附泰西掘井法于下,庶无井之处悉可广凿焉。

Leave a Reply